Uchwalono budżet Szczawnicy na 2015 rok

Fot. 2014.12.31 16:13 / news / czytano 2995 / opinie 0

Szczawnica planuje w 2015 roku przychody o ponad 1,1 miliona złotych wyższe niż rok wcześniej, a wydatki wyższe o ponad  1,7 miliona. Deficyt budżetowy w przyszłym roku osiągnie poziom prawie 3 mln złotych.

Na ostatniej już w 2014 roku, a trzeciej Sesji Rady Miejskiej nowej kadencji został przyjęty przez radnych miasta i gminy Szczawnica budżet na 2015 rok. Uchwała budżetowa jest aktem prawa miejscowego warunkującym prowadzenie gospodarki finansowej. Uchwała ta winna być podjęta przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 stycznia roku budżetowego.  Przyjęcie Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015 poprzedzał jej projekt, który był przedmiotem obrad wcześniejszych komisji Rady, a w swej konstrukcji obejmuje plan dochodów i wydatków budżetu opierający się zarówno na  założeniach makroekonomicznych wynikających z polityki budżetowej państwa (np. wysokość subwencji przyznawanych gminom, poziom inflacji) jak i uwarunkowaniach lokalnych determinujących wielkość dochodów własnych gminy (np. wysokość stawek podatków i opłat lokalnych pozostających na niezmienionym poziomie od roku 2013, wielkość dochodów wynikających z wieloletnich umów dzierżawy czy też przewidywane wykonanie planu roku 2014 w zakresie pozostałych dochodów) oraz kierunki wydatkowania środków publicznych. 

Projekt budżetu na rok 2015 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi zasadami budżetowymi i został pozytywnie zaopiniowany przez właściwe Komisje Rady Miejskiej  oraz Regionalną Izbę Obrachunkową. 

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Szczawnica na rok 2015 został ustalony na poziomie 32.503.836 zł,  z czego dochody bieżące stanowią kwotę 21.270.336 zł, natomiast wydatki majątkowe 11.233.500 zł. Wielkość dochodów budżetu wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 3,51 % co daje kwotę 1.103.354 zł, a głównymi źródłami dochodów bieżących – podobnie jak w latach ubiegłych – są  subwencje ogólne obejmujące kwotę 6.230.571 zł co stanowi 19,17 % dochodów ogółem; wpływy z podatków i opłat lokalnych stanowiące 16,43 % planu dochodów i obejmujące kwotę 5.341.239 zł; dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  oraz zadań własnych 9,63 % tj. kwota 3.129.324 zł.  Istotną wielkość w planie dochodów stanowi część dochodów majątkowych, która pochodzi głównie ze środków zewnętrznych pozyskanych przez gminę i obejmuje środki na dofinansowanie projektów realizowanych w ramach UE w wys. 5.824.500 zł tj. 17,92 % dochodów ogółem oraz dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne w kwocie 3.422.000 zł – tj. 10,53 %. 

Wielkość wydatków budżetowych przyjętych uchwałą budżetową na rok 2015 ostatecznie ukształtowana została na poziomie 35.369.118 zł i jest wyższa od wielkości planowanych wydatków roku 2014 o kwotę 1.773.400 zł tj. 5,28 %. Plan wydatków – podobnie jak dochodów – został opracowany w rozbiciu wydatki bieżące i majątkowe (inwestycyjne). W gospodarce samorządu terytorialnego uwidacznia się on w klasyfikacji według działów sprawozdawczości budżetowej (np. rolnictwo, transport, administracja publiczna, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna). Plan wydatków bieżących na rok 2015 zamyka się kwotą 18.441.185 zł. Niezmiennie największą pozycję budżetu stanowią koszty oświaty, które pochłaniają 18,93 % wydatków ogółem i stanowią kwotę 6.694.329 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej pokrywa te wydatki zaledwie w 56,62 %. Niewystarczająca jest również wielkość dotacji przekazywana na realizację zadań z zakresu opieki społecznej i corocznie można zauważyć wzrost dofinansowywania tych zadań ze środków własnych gminy. Jest to druga - co do wielkości -  pozycja wydatków bieżących stanowiąca w roku 2015 kwotę 3.223.560 zł. 

Budżet roku 2015 stanowi kontynuację rozwojowej polityki gminy, która przejawia się m.in. corocznym wzrostem wielkości planu wydatków majątkowych, które obecnie stanowią wielkość 16.927.933 zł, co daje aż 47,86 % wydatków ogółem, podczas gdy np. w budżecie roku 2013 stanowiły one 27,24 % całości wydatków. Najważniejsze – w sensie wielkości – inwestycje realizowane są przy udziale środków pochodzących z budżetu UE i obejmują  budowę parkingu w Pieninach – kwota 5.080.000 zł; płatność zrealizowane w roku 2014 zadanie pn. „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego Szczawnicy i Spiskiej Beli jako element ochrony środowiska i budowania wspólnej oferty turystycznej „ – kwota 4.850.000 zł; rozbudowa istniejącego budynku Urzędu MiG – kwota 760.000 zł.  Kontynuowane będą również zadania inwestycyjne z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych m.in. odbudowa mostu na ul. Zawodzie, odbudowa nawierzchni na ul. Sielskiej w Szachtowej oraz ul. Widok, odbudowa zabezpieczenia ścieżki pieszo-rowerowej a także odbudowa zapadniętej kanalizacji deszczowej na parkingu w Pieninach oraz ul. Widok – na łączną kwotę: 3.630.000 zł. Nową – istotną pozycję w planie wydatków majątkowych - stanowi kwota 1.500.000 zł stanowiąca wydatek na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego (zwiększenie posiadanych udziałów w spółce PPK) w związku z dofinansowaniem przez Miasto i Gminę Szczawnica rozbudowy kanalizacji sanitarnej realizowanej przez PPK sp. z o.o. na terenie gminy.  W celu zabezpieczenia zrównoważonego rozwoju gminy, w budżecie roku 2015 zostały zabezpieczone także środki finansowe na wydatki związane planami zagospodarowania przestrzennego w wysokości 127.427 zł. Z przedsięwzięć planowanych do realizacji w roku 2015 należałoby wymienić także: kontynuację budowy cmentarza komunalnego w Szachtowej, rewitalizację zabytkowego cmentarza Szalayowskiego, modernizację  substancji mieszkaniowej gminy, regulację stanu prawnego nieruchomości (wykup działek),  projekt budynku komisariatu policji oraz ośrodka zdrowia. 

Budżet roku 2015 ma charakter deficytowy. Planowany deficyt będący różnicą  pomiędzy dochodami, a wydatkami w kwocie 2.865.282 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

- Budżet roku 2015 jest budżetem „możliwości finansowych” a mam nadzieję że będzie również budżetem „potrzeb społecznych”. Rozbieżności pomiędzy nieograniczonymi potrzebami, a możliwością ich zaspokojenia przy dostępnych zasobach wymusza racjonalne gospodarowanie tymi zasobami, ale mam nadzieję że wiele potrzebnych drobnych spraw zgłaszanych przez mieszkańców w spotkaniach bezpośrednich zostanie zrealizowanych – mówi Grzegorz Niezgoda burmistrz Miasta i Gminy Szczawnica.
Autor: Oprac. red.
Źródło: UMiG Szczawnica
Dodaj do:


reklama

reklama

Nasi Partnerzy
Gmina Ochotnica Dolna Zwizek Podhalan w Polsce Miejski Ośrodek Kultury w Szczawnicy Moutain Touch
Polecane serwisy turystyczne
Pieniny Szczawnica Czorsztyn
Misja Pienińskiego Portalu Informacyjnego Pieninyinfo.pl;
Wspieranie turystyki, biznesu, edukacji, przedsięwzięć o charakterze sportowym, kulturalnym, prospołecznym, proekologicznym oraz podnoszenie poziomu i jakości wewnętrznej współpracy społeczności Pienin i najbliższych okolic.

Copyright © s.m.art since 2004
Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć w polityce plików cookie.X zamknij